AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Széphalom Bevásárlóközpont Társasház (1028. Budapest, Hidegkúti út 167.) (továbbiakban,
szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el
jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott
elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-re és azok aldomain-jeire
terjed ki:

  • szephalombevasarlokozpont.hu

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a https://szephalombevasarlokozpont.hu/data-safety címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra
kerülnek.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg
és megválaszoljuk kérdését.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, a torda.adam@szephalom-tarsashaz.hu
email címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: Széphalom Bevásárlóközpont Társasház
Székhely: 1028. Budapest, Hidegkúti út 167.
Adószám: 28691206-1-41
E-mail: torda.adam@szephalom-tarsashaz.hu

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

 

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi
tisztviselő kijelölését.

 

TECHNIKAI ADATOK

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja
meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

•  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

•  változatlansága igazolható (adatintegritás);

•  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet
nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:
megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a
sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy
amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a
kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA, JOGALAP
ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ

 

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve
törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló
adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely
szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük
ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy
amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az
érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak
az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és
az információ-szabadságról (Infotv.);

 

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével
kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által
használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott
oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben,

másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a
honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer
működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a szephalombevasarlokozpont.hu
domain és aldomain-jei rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé
tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a szephalombevasarlokozpont.hu
domain-e és aldomain-jei férnek hozzá.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

 

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat
veszi igénybe:

 

Tárhelyszolgáltatás:

DigitalOcean LTD,
Cím: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor

New York, NY 10013
Megismert adatok köre: •   szephalombevasarlokozpont.hu
domain és aldomain-eken található weboldalak tartalma

 

 

 

 

HELYESBÍTÉS JOGA

 

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult
arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó adatokat:  adatokra már nincs
szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az
érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; az adatokat
jogellenesen kezelték; az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; az
adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából; az adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy
archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez.

 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok
pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, az adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés
jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.

 

TILTAKOZÁS JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

VISSZAVONÁS JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági
eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő
a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása alapján készült.)